การบริการ หนังสือค้ำประกันแบบ (Standby Letters of Credit)

Standby Letters of Credit

นิยามของหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit หรือSBLC

หนังสือค้ำประกันการชำระเงินจะออกโดยธนาคาร ในนามของลูกค้า และจะถูกใช้เสมือนว่าเป็น “การชำระเงินจากที่พึ่งสุดท้าย” ในกรณีลูกค้าไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ทำไว้กับอีกหน่วยงานหนึ่งได้ หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  จะถูกสร้างขึ้น โดยเปรียบเสมือนกับเครื่องหมายของความเชื่อถือในการทำธุรกิจ และเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพเครดิตของผู้ซื้อและความสามารถในการชำระเงินคืน ธนาคารที่เป็นผู้ออก Standby Letter of Credit  จะทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันคุณภาพเครดิตของผู้ที่ร้องขอหนังสือค้ำประกัน จากนั้นก็จะทำการแจ้งไปยังธนาคารของผู้ที่ต้องการหนังสือค้ำประกัน (โดยทั่วไปแล้วหมายถึงผู้จำหน่ายหรือเจ้าหนี้) หนังสือค้ำประกันประเภทนี้ยังเรียกกันว่า “หนังสือค้ำประกันหนี้เสีย (Non-Performing)”

หนังสือค้ำประกัน Standby Letter of Credit  จะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่มากพอที่จะมีการชำระเงินตามมาตรฐานในการทำสัญญา หนังสือค้ำประกัน  Standby Letter of Credit  ยังนิยมนำมาใช้ในการค้าระหว่างประเทศ เช่นการซื้อสินค้าจากประเทศอื่น ผู้ขายจะร้องขอหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit ซึ่งสามารถนำไปขึ้นเงินได้ทันทีที่ผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดเวลาได้ ค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 4-15% ของจำนวนเงินประกันต่อปี แต่หนังสือสามารถถูกยกเลิกได้ ถ้าผู้ซื้อหรือผู้กู้ยืม กระทำตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา

หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  จะเป็นหนังสือค้ำประกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งบริษัท MTG เป็นผู้จัดทำ และส่งให้กับบุคคลที่ท่านทำธุรกิจด้วย (ผู้ได้รับประโยชน์) และระบุว่าจะเป็นผู้ชำระเงินแทนในกรณีที่ท่านหรือบุคคลที่สามไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ เมื่อบริษัท MTG จ่ายเงินให้กับผู้ได้รับประโยชน์แล้ว ท่านค่อยมาชำระเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้กับบริษัท MTG

Standby Letter Of Credit

หนังสือค้ำประกันแบบ  Standby Letter of Credit  และหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ ที่ออกโดยบริษัท MTG
 • หนังสือค้ำประกันการประมูล (Bid Bond)
 • หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา (Performance Guarantee)
 • หนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee)
 • หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee) หรือ หนังสือค้ำประกันการขอเงินล่วงหน้าคืนตามสัญญา (Advance Payment Holdback Under Contract Guarantee)
 • หนังสือค้ำประกันด้านการเงิน (Financial Guarantee)
สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ
 • ช่วยปรับกระแสเงินสดของท่านให้ดีขึ้น
 • ลดหรือช่วยให้ผู้ที่มีชื่อในสัญญาไม่ต้องวางหลักประกันเงินสดหรือการรับรองความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อรับรองการปฏิบัติตามที่ระบุในสัญญาให้แก่ผู้ได้รับประโยชน์
 • อาจจะช่วยให้ท่านไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะทำให้คุณได้ใช้เงินทุนในวัตถุประสงค์อื่น ก่อนถึงครบกำหนดชำระ
 • หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานหรือการยื่นซองประมูล อาจช่วยให้คุณชนะประมูล ด้วยการให้หลักประกันด้านการเงิน ในการชำระเงิน
ความสะดวก
 • บริษัท MTG มีความชำนาญด้านการวางโครงสร้างหนังสือค้ำประกันแบบ  Standby Letter of Credit  หรือหนังสือค้ำประกันประเภทอื่นๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องส่วนได้ส่วนเสียให้อยู่ในขอบเขตที่น่าพอใจ
 • บริษัท MTG ได้พัฒนาหนังสือค้ำประกันแบบ  Standby Letter of Credit  หรือหนังสือค้ำประกันประเภทอื่นๆมาแล้วหลายประเภท เพื่อการใช้งานในกรณีต่างๆ เราสามารถทำในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของท่าน โดยพิจารณาจากข้อกำหนดที่แน่นอน
เข้าถึงทักษะความรู้ด้านสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance Expertise)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศจะช่วยท่านในการวางโครงสร้าง, การลดหย่อน และให้ทักษะความรู้ด้านการเงินรวมถึงแนวทางที่เกี่ยวกับประเทศชั้นนำและความเสี่ยงในการค้าเพื่อสนับสนุน และช่วยกระตุ้นการดำเนินธุรกิจการค้าของท่าน
หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  คืออะไร?

หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit (บางครั้งเรียกว่า SLC หรือ LC) เป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่บอกว่า ธนาคารที่เป็นผู้ออกหนังสือจะชำระเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ในนามของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพึงระลึกไว้ว่า หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  จะใช้ได้

เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารที่ออกหนังสือมีการสัญญาว่าจะชำระเงินโดยไม่มีเงื่อนไขตามข้อผูกมัดที่มีอยู่ ความถูกต้องและการบังคับให้ทำตามข้อสัญญาของลูกค้านั้นหมายถึงว่าข้อสัญญาจะเป็นตัวกำหนดว่า ธนาคารจะเป็นผู้ชำระเงินไม่ว่าจะเกิดข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับผู้ได้รับผลประโยชน์หรือไม่การออกตราสารเครดิตเป็นธุรกรรมส่วนบุคคลและจะไม่มีผลในการออกหลักประกันการค้าใดๆ

ทำไมเราต้องมีหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit?
หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  มาจากการออกกฎหมายด้านการธนาคารของสหรัฐอเมริกา ที่ไม่อนุญาตให้สถาบันเครดิตของอเมริกาในการรับผิดชอบในสัญญารับประกันของบริษัทใดๆ (ประเทศอื่นๆยอมให้มีการใช้หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร) เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกฎด้านการธนาคารของอเมริกา ธนาคารในอเมริกาจึงจัดทำหนังสือค้ำประกันแบบ  Standby Letter of Credit  ออกมา ซึ่งเป็นไปตามกฎกติกา ในการค้าระหว่างประเทศที่ใช้ L/C ในการชำระเงิน ในปีพ.ศ. 2541 หอการค้านานาชาติ ได้เพิ่มข้อปฏิบัติ ISP 98 เข้ามาเป็นกฎในการจัดทำหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  กฎดังกล่าวค่อยๆถูกนำมาใช้ อย่างไรก็ตาม หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit   หลายๆประเภท ยังคงทำตามกฎเดิมของ ICC, กฎกติกาในการค้าระหว่างประเทศที่ใช้ L/C ในการชำระเงิน, การแก้ไขในปีพ.ศ. 2536 และ ICC Publication 500

ใครบ้างคือที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit?
  • ผู้สมัคร: หมายถึงลูกค้าของธนาคารผู้ซึ่งสมัครขอรับหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit จากธนาคาร ซึ่งจะต้องมีการวางหลักประกันเงินกู้ให้กับธนาคารหรือต้องมีเครดิตที่ดีพอจะให้ธนาคารออกตราสารให้ และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเพื่อออกตราสาร
  • ธนาคารผู้ออกหนังสือ: หมายถึงธนาคารของผู้สมัครที่เป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit
  • ผู้ได้รับผลประโยชน์: หมายถึงผู้ที่สนับสนุนการหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit
  • ธนาคารที่ให้ความเห็นชอบ: หมายถึงธนาคาร (โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในฝั่งของผู้ได้รับประโยชน์) ที่เห็นชอบ (ยอมรับ) ในการชำระเงินให้กับผู้ได้รับประโยชน์ แทนที่จะเป็นธนาคารผู้ออกหนังสือ ผู้ได้รับประโยชน์จะจ่ายค่าดำเนินการให้กับธนาคารดังกล่าวเพื่อการอำนวยความสะดวก ธนาคารที่เห็นชอบจะเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้ออกหนังสือและนำมาชำระให้กับผู้ได้รับประโยชน์อีกทอดหนึ่ง
  • ธนาคารที่เป็นผู้แนะนำ: หมายถึงธนาคารที่เป็นตัวแทนผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็นผู้รับหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  ในนามของผู้ได้รับประโยชน์และเรียกเก็บเงินในนามของผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อที่จะเป็นการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับธนาคาร ธนาคารที่เป็นผู้แนะนำจะทำงานให้กับผู้ได้รับประโยชน์ ในการเก็บตราสารในระบบการธนาคาร บางครั้งธนาคารที่เป็นผู้แนะนำกับธนาคารที่เห็นชอบอาจเป็นธนาคารเดียวกัน แต่ไม่เสมอไป
วัตถุประสงค์ในการใช้หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  คืออะไร?
โดยพื้นฐานแล้ว หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  จะมีวัตถุประสงค์เดียวกับหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (Bank Guarantee) ซึ่งจะมีการำชระเงินเมื่อมีการทวงถาม โดยไม่มีการคัดค้านหรือการต่อสู้ใดๆ ตามหลักพื้นฐานของธุรกรรมระหว่างผู้สมัครและผู้ได้รับผลประโยชน์ และผู้ได้รับผลประโยชน์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรับหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  ไว้หรือไม่่

ประเภทของหนังสือค้ำประกันแบบ  มีอะไรบ้าง?
 • ค้ำประกันการปฏิบัติงาน (Performance Standby) : ตราสารชนิดนี้จะช่วยสนับสนุนสัญญา ว่าจะทำการปฏิบัติงานแทนที่จะจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการป้องกันการขาดทุนอันเกิดจากการผิดสัญญาในการปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วง
 • ค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment Standby) : ตราสารชนิดนี้จะช่วยสนับสนุนสัญญาว่าจะรับผิดชอบในการชำระเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้สมัคร โดยผู้ได้รับประโยชน์จะเป็นผู้ชำระ
 • ค้ำประกันการยื่นซองประมูล/การประกวดราคา (Bid Bond/Tender) : จะช่วยสนับสนุนสัญญาว่าผู้สมัครจะทำตามข้อสัญญาถ้าชนะการประมูล
 • Counter Standby: ตราสารประเภทนี้ จะช่วยในการสนับสนุนการออกตราสารเฉพาะบุคคลหรือการทำสัญญาอื่นๆของผู้ได้รับประโยชน์จาก Counter Standby
 • ค้ำประกันการชำระตรง (Direct Pay Standby) : ตราสารนี้จะช่วยสนับสนุนการชำระเงิน เมื่อถึงเวลาในการชำระเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาโดยไม่มีการผิดสัญญา และตราสารประเภทนี้ ยังใช้ในการชำระตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในขณะที่เงื่อนไขในการชำระเงินว่าจะต้องจ่าย
 • ค้ำประกันสัญญา (Insurance Standby) : จะเป็นการสร้างหลักประกันให้กับสัญญาของผู้สมัคร
 • ค้ำประกันเชิงพาณิชย์ (Commercial Standby) : เป็นตราสารที่มีการนำมาใช้มากที่สุด ซึ่งจะสนับสนุนสัญญาว่าผู้สมัครจะชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระเงิน
หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้หรือไม่?

การโอนสิทธิ์การรับเงินของหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  จะทำตามขั้นตอนดังนี้ – ผู้ได้รับประโยชน์สามารถที่จะโอนเงินประกันของหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  แต่การโอนสิทธิ์ประเภทนี้จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเป็น “ผู้เบิกเงิน” ได้และผู้ที่ได้รับประโยชน์จะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่เป็น “ผู้เบิกเงิน” และสามารถทวงถามภายใต้ข้อตกลงของหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  ถ้าไม่มีการระบุข้อตกลงเป็นอย่างอื่น หมายถึงว่าผู้ที่รับโอนสิทธิ์อาจเป็นผู้ได้รับเงินจากหนังสือค้ำประกัน แต่ในกระบวนการรับเงิน ผู้ได้รับประโยชน์จะต้องทวงถามก่อน และยังหมายถึงว่า ผู้ได้รับประโยชน์สามารถขายหนังสือค้ำประกันโดยการโอนสิทธิ์, ขายแบบลดราคา, ขายประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือค้ำประกัน

การโอนสิทธิ์รับเงินจะต้องมีการแจ้งให้ทางธนาคารรับทราบในการดำเนินการ ถ้าไม่มีการแจ้ง ธนาคารจะจ่ายให้กับผู้ได้รับประโยชน์แทนที่จะจ่ายให้กับผู้รับโอนสิทธิ์

การโอนหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  ให้เป็นของผู้อื่น – หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  สามารถถูกโอนให้เป็นของผู้อื่นได้ ก็ต่อเมื่อมีการอนุญาตจากผู้ได้รับประโยชน์และธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร เราสามารถนำหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  ไปขายได้หรือไม่? ไม่มีตลาดสาธารณะใดในการซื้อขายหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  และหนังสือค้ำประกันประเภทนี้จะทำได้แค่โอนสิทธิ์การรับเงินให้กับผู้อื่น หรือโอนหนังสือค้ำประกันให้เป็นของผู้อื่นเท่านั้น (ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น)

หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  ไม่มีหมายเลข CUSIP หรือ ISIN และหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit  ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่จะนำมาซื้อขาย, ไม่ใช่ตราสารหนี้ในการค้า, หรือเงินสำหรับการลงทุนทำการค้า และไม่เป็นไปตามกฎที่คณะกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์กำหนดไว้

Clients say

"Sometimes with our overseas manufacturers of apparel we need to purchase a letter of credit before the supplier will accept an order and perhaps we need additional liquidity to meet those requirements. Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited helps us meet those requirements without reducing our cash on hand and it is a breath of fresh air because we have never been offered this kind of thing from a bank."
Sumeet Gupta Hong Kong
"At first I was not sure about the idea of using a letter of credit backed with someone else's collateral. Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited was patient and helpful in teaching me how the process works and getting me up to speed with the right products and services to grow my business. I would highly recommend them to any company which imports goods as a primary business activity. They are truly fantastic."
Jayesh Soni Gujarat, India
"Run down the list of trade finance specialists. You won't find another company that does what Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited do. They provided a letter of credit for my business in five working days and truly solved an enormous headache. If we did not have access to their product, we would have lost revenue. Plain and simple."
Kelvin Kuala Lumpur, Malaysia

ARRANGEMENTS WITH

 • COMMERZBANK AG - GERMANY
 • SOCIETE GENERALE - FRANCE
 • DEUTSCHE BANK - GERMANY
 • BANK WINTER - AUSTRIA
 • CREDIT AGRICOLE - ITALY
 • ROYAL PACIFIC BANK - GERMANY
 • UNIBANQUE - FRANCE
 • AXIOS CREDIT BANK - GAMBIA
 • BANK LEUMI USA - UNITED STATES
 • IDB BANK OF NYK - UNITED STATES
 • CITIBANK NYK - UNITED STATES
 • WELLS FARGO BANK N.A. - UNITES STATES
 • BANK OF BARODA, DUBAI - UAE
 • HABIB BANK AG ZURICH DUBAI - UAE
 • DBS BANK - HONGKONG
 • OCBC BANK - HONGKONG