การบริการ หนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee)

Bank Guarantees

หนังสือค้ำประกัน เป็นข้อผูกมัดหรือสัญญาที่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรหรือนิติบุคคลหรือตามกฎหมายอื่นๆ ที่ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้
 • จากมุมมองของผู้มีอำนาจในการทำธุรกิจโดยได้รับหนังสือรับรองจากธนาคารที่มีชื่อเสียง
 • จากมุมมองของผู้รับที่มีการรับประกันการชดเชย หากงานยังไม่สมบูรณ์

บริษัท MTG มักจะถูกขอให้ช่วยในการจัดหาหนังสือหรือสัญญาค้ำประกันในนามของลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นผู้นำเข้า (ผู้ซื้อ) หรือผู้ส่งออก (ผู้ขาย) พ่อค้า พ่อค้าคนกลาง หรือผู้รับเหมา ผู้ที่ต้องการรูปแบบในการดำเนินกิจการกับคู่สัญญาหรือคู่ค้าของพวกเขา หนังสือค้ำประกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร หากว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงใด ๆ ธนาคารก็จะจ่ายเงินในจำนวนมากกว่า ในนามของลูกค้ารายนั้นให้แก่คู่สัญญาทันที

หนังสือค้ำประกันหรือพันธะสัญญามีทั้งแบบเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข หากเป็นหนังสือค้ำประกันประเภทที่มีเงื่อนไขแล้ว ผู้ถือหนังสือค้ำประกันจะสามารถเรียกร้อง ให้ผู้ค้ำประกัน ชดใช้ตามหนังสือค้ำประกันได้ ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้วางหนังสือค้ำประกันนั้นได้ทำการผิดสัญญา จึงจะก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ถือหนังสือค้ำประกันในการเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ กล่าวง่ายๆคือ หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นยังไม่ได้ทำผิดสัญญาใดๆ ผู้ถือหนังสือค้ำประกันก็ไม่สามารถเรียกร้องเอาสิ่งใดๆจากผู้ค้ำประกันได้

ลักษณะการทำงาน

ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือค้ำประกันธนาคารซึ่งระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ อายุ, จำนวน, วันที่หมดอายุและวัตถุประสงค์ของการค้ำประกัน การค้ำประกันที่ใช้มากที่สุดคือ  Bid / การชำระเงินล่วงหน้า(Advance Payment)  หลักประกันสัญญา (Performance bonds) / หนังสือค้ำประกันกรมศุลกากร (Customs guarantee) และหนังสือคำประกันการชำระเงิน (Payment guarantee)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
 • เข้าถึงเครือข่าย MTG
 • บริการด้านการค้าที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ
 • ค่าธรรมเนียมตราสารหนี้ที่เหมาะสม
หนังสือค้ำประกันคืออะไร?

หนังสือค้ำประกันธนาคารซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่ให้การรับประกันว่าลูกหนี้จะไม่มีการผิดชำระหนี้ การทำธุรกรรมประเภทนี้จะช่วยให้บุคคลหรือสถาบันนั้นๆ มีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมกับลูกหนี้ที่ไม่สามารถกู้เงินได้  หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ธนาคารที่ให้การค้ำประกัน จะรับผิดชอบยอดคงเหลือที่ค้างชำระ การค้ำประกันของธนาคารสามารถให้การอ้างอิงที่จำเป็นในการขอรับเงินกู้สำหรับสินค้าหรือบริการ โดยการจัดหาเครื่องมือประเภทตราสารนี้  ธุรกิจจะสามารถซื้อเงินทุนที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นหรือดูแลรักษาการบริการของตนให้แก่ผู้อื่น เนื่องจากธนาคารมีการ "สนับสนุน" ลูกค้าทางสถาบันจึงจัดเตรียมเงินกู้โดยไม่มีเหตุผลที่จะหาความไม่คู่ควรของลูกค้าที่จะกู้เงิน  ไม่ว่าลูกค้าจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ตาม  เงินกู้จะยังคงได้รับการชำระคืนโดยปราศจากความยุ่งยากหรือการแทรกแซงของหน่วยงานอื่น

หนังสือค้ำประกันมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อไหร่?

หนังสือค้ำประกันมีประโยชน์มากที่สุดหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ไม่มีความสัมพันธ์หรือรู้จักกันมาก่อน การทำธุรกรรมระหว่างประเทศถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเครือข่ายความปลอดภัยที่จำเป็น เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์มาก่อนหน้า ฝ่ายหนึ่งจะไม่ต้องพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่  หนังสือค้ำประกันจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงจากสถานการณ์นี้เอง และช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้อย่างเสรี อย่างที่ทราบกันว่าการทำธุรกรรมนั้นจะได้รับการติดตาม ไม่ว่าจะโดยบุคคลเดิมหรือโดยธนาคารที่เป็นฝ่ายค้ำประกัน แต่ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจอย่างแน่นอน

คุณต้องการหนังสือค้ำประกันหรือไม่่

คำตอบสำหรับคำถามนี้พบได้ในคำตอบของคำถามอื่น ๆเช่น คุณจะได้รับผลกำไรจากการทำธุรกรรมที่คุณกลัวว่ามันอาจไม่ได้ผลหากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่? คุณจะให้การบริการได้อย่างอิสระและกว้างขวางมากขึ้นหรือไม่ หากความเสี่ยงของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม?  มันจะง่ายกว่าหากให้หนังสือค้ำประกันจะทำให้คุณก้าวข้ามความกลัวออกไปได้ หากคุณทราบว่ายังมีเครือข่ายที่ปลอดภัย ลองคิดดูว่าการเชื่อมต่อและการบริการของคุณจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน เพียงคุณมีแค่เครือข่ายที่ปลอดภัยเล็กๆนี้  นั่นคือสิ่งที่หนังสือค้ำประกันทำเพื่อธุรกิจของคุณได้้

ARRANGEMENTS WITH

 • COMMERZBANK AG - GERMANY
 • SOCIETE GENERALE - FRANCE
 • DEUTSCHE BANK - GERMANY
 • BANK WINTER - AUSTRIA
 • CREDIT AGRICOLE - ITALY
 • ROYAL PACIFIC BANK - GERMANY
 • UNIBANQUE - FRANCE
 • AXIOS CREDIT BANK - GAMBIA
 • BANK LEUMI USA - UNITED STATES
 • IDB BANK OF NYK - UNITED STATES
 • CITIBANK NYK - UNITED STATES
 • WELLS FARGO BANK N.A. - UNITES STATES
 • BANK OF BARODA, DUBAI - UAE
 • HABIB BANK AG ZURICH DUBAI - UAE
 • DBS BANK - HONGKONG
 • OCBC BANK - HONGKONG